Sunday, December 1, 2013

Awit ng Kabataan - Rivermaya || Lyrics & Translation || Song of the Youth

Damn. I want to have all their albums! Rivermaya rocks! Yuuuup. Present-day songs aren't good enough for me. I really like this one; I hope you would, too! Anyway I think this song was from 1994. I wasn't born yet tbh hahaha. But well, good songs go a long way~ so here:


Awit ng Kabataan || Song of the Youth

Natatawa sa atin, kaibigan
At nangangaral ang buong mundo
Wala na raw tayong mga kabataan
Sa ating mga ulo

They're laughing at us, my friend
And the whole world is lecturing
They say we don't have the youth anymore
In our heads

Kung gusto niyo kaming sigawan
Bakit hindi niyo subukan?

If you want to shout at us
Why don't you try?

Lalo lang kayong hindi maiintindihan

We won't be able to comprehend you even more

Ang awit ng kabataan
Ang awit ng panahon
Hanggang sa kinabukasan
Awitin natin ngayon

The song of the youth
The song of time
Until the future comes
Let us sing it now

Hindi niyo kami mabibilang
At hindi rin maikakahon
Marami kami ngunit iisa lamang
Ang aming pasyon

You can't count us all
And you can't keep us boxed in
We may be many but we have only one
Passion

Ang awit ng kabataan
Ang awit ng panahon
Hanggang sa kinabukasan
Awitin natin ngayon

The song of the youth
The song of time
Until the future comes
Let us sing it now

At sa pagtulog ng gabi,
Maririnig ang dasal ng kabataang uhaw sa tunay na pagmamahal...

And at night when they sleep,
The prayers of the youth who crave for real love can be heard...

Nawawala, nagtatago
Naghahanap ng kaibigan
Nagtataka, nagtatanong
Kung kailan kami mapakikinggan

Lost, hiding
Looking for a friend
Wondering, asking
When will we be finally heard

Kung gusto mo akong subukan
Bakit hindi mo subukan?
Subukan mo akong pigilan
Subukan nyo kami

If you want to try me
Then why don't you?
Attempt to stop me
Just try

Ang awit ng kabataan
Ang awit ng panahon
Hanggang sa kinabukasan
Awitin natin ngayon

The song of the youth
The song of time
Until the future comes
Let us sing it now

Kabataan... Panahon... Kabataan...
Ngayon na ang ating panahon!

The youth... time... youth...
Now is our time!

No comments:

Post a Comment